Satsa på åländsk vindkraft – bli andelsägare

Eftersom vi är ett andelslag ägs vi av våra medlemmar. Genom att äga andelar i ÅVA bidrar du till satsningar på åländsk vindkraft och omställningen av Åland till ett hållbart samhälle.

Under perioden 15 maj till 30 september 2020 genomfördes en andelsemission. Syftet med emissionen var att delfinansiera vindkraftsprojektet Långnabba. Bakom projektet står det nybildade företaget Vind AX Ab, där vi idag äger 45 procent av aktierna. Vind AX Ab gör en nyemission under sommaren och vi kommer att investera hela vårt emissionsbelopp i Vind AX Ab genom den.

Alla våra medlemmar samt privatpersoner, föreningar och företag i Finland (inklusive Åland) får teckna andelar i ÅVA. Privatpersoner i Sverige får också teckna andelar. En andel kostar 470 euro.

Projektinformation

För information om projekt Långnabba och Vind AX Ab, besök vind.ax.

Investeringsinformation

För ytterligare information om andelsteckningen, kontakta Airi Pettersson, tel. +358 (0)457 342 5417, eller Guy Dannström, tel. +358 (0)457 053 7147.

Årsberättelser

Information om våra andelar

Vi har två typer av andelar: obligatoriska och frivilliga.

Obligatoriska andelar berättigar till eventuell rabatt på elenergi. Rabatten bestäms av årsstämman årligen och gäller för 1 200 kWh per andel. Rabatten utbetalas normalt vid årsskiftet.

Frivilliga andelar ger förtur till en ränta på andelskapitalet. Räntan fastställs av årsstämman och utbetalas därefter.