Vi satsar på åländsk vindkraft

Eftersom vi är ett andelslag ägs vi av våra medlemmar. Genom att äga andelar i ÅVA bidrar du till satsningar på åländsk vindkraft och omställningen av Åland till ett hållbart samhälle.

Under perioden 15 maj till 30 september 2020 genomfördes en andelsemission. Syftet med emissionen var att delfinansiera vindkraftsprojektet Långnabba. Bakom projektet står det nybildade företaget Vind AX Ab, där vi från starten ägde 45 procent av aktierna. Vind AX Ab gjorde en aktieemission under sommaren där vi investerade hela vårt emissionsbelopp och äger därefter 8,67% av aktierna. 

Som medlem i ÅVA får alla privatpersoner, föreningar och företag i Finland (inklusive Åland) vara. 

Projektinformation

För information om projekt Långnabba och Vind AX Ab, besök vind.ax.

andelsstämma 15.6.2021

Årsberättelser

Information om våra andelar

Vi har två typer av andelar: obligatoriska och frivilliga.

Obligatoriska andelar berättigar till eventuell rabatt på elenergi. Rabatten bestäms av årsstämman årligen och gäller för 1 200 kWh per andel. Rabatten utbetalas normalt vid årsskiftet.

Frivilliga andelar ger förtur till en ränta på andelskapitalet. Räntan fastställs av årsstämman och utbetalas därefter.

Årsstämman sker inom juni och där beslutas på förslag från styrelsen huruvida rabatt och ränta skall utbetalas eller inte.